Regulamin Wakacyjnego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej

Regulamin Wakacyjnego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Działdowo
Burkat – 25 sierpień 2018 r.

I. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie
II. Miejsce i termin
Boisko do siatkówki plażowej w Burkacie –  25.08.2018 r. godz. 9.00.
III. Cele turnieju
– wyłonienie najlepszego zespołu gminy, propagowanie zdrowego stylu życia
IV. Warunki uczestnictwa
1. Turniej przeznaczony jest dla młodzieży oraz dla dorosłych – (rocznik 2004 i starsi) mieszkańców gminy Działdowo.
2. Wyklucza się udział w Turnieju osób posiadających licencję zawodniczą PZPS.
3. Oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna/córki w rozgrywkach turniejowych – w przypadku osób niepełnoletnich (zał.druk).
V. Zgłoszenia do turnieju
1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
– imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (2 zawodników) z podpisami wraz z zaznaczeniem kapitana drużyny (zał.druk).

– ilość miejsc w turnieju ograniczona-maksymalnie 10 drużyn, o przyjęciu drużyny do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń !!!
2. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08. 2018r roku do godziny 12.00, osobiście  w Urzędzie Gminy pokój nr 25 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@gokisdzialdowo.pl bądź telefonicznie:236972543; 506991968Zgłoszenia drużyn po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. Losowanie oraz odprawa z kapitanami drużyn w dniu zawodów o godz.8.30.
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry plażowej piłki siatkowej.
VI. System rozgrywek
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju.
1. W czasie gry obowiązują przepisy Plażowej Piłki Siatkowej.
2. Zawodnicy zobowiązani są występować w strojach sportowych.
3. Mecze turnieju prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Organizatora Turnieju.
VII. Postanowienia końcowe
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower.
2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
3. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
4.Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane
VIII. Nagrody i wyróżnienia:
Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe medale, puchary i piłki. Pozostałe drużyny pamiątkowe medale.

………………………………………………………. data………..…………

(Imiona i nazwisko rodziców)

……………………………………………………………………..…….

(Miejsce zamieszkania)

 

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka (imię i nazwisko dziecka)

 

……………………………………………………………………………………………………………

w Gminnym Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Działdowo, w dniu 25 sierpnia 2018 r na boisku w Burkacie

Jednocześnie oświadczam, iż moje dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich dotyczących uczestnictwa w/w zawodach i zgadzam się na hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia jego zdrowia i życia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka w celu wykonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia turnieju organizowanego przez GOKiS zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”(Dz.U.z 2002 r. nr 101, poz.926 z poóź. Zm.) Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w ramach turnieju oraz publiczne jego wykorzystanie w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z realizowanym wydarzeniem sportowym. Zdjęcia wykonane podczas imprezy wykorzystane zostaną w sposób etyczny, m.in. w mediach oraz na stronach www.

 

…………………………………………………………………………..

(podpis osoby składającej oświadczenie)

KARTA ZGŁOSZENIA

DO TURNIEJU PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

W DNIU 25 SIERPIEŃ 2018 R. W BURKACIE

Nazwa drużyny……………………………………………….

l.p. Imię i nazwisko Własnoręczny podpis
1
2

Jednocześnie oświadczam, nie posiadam żadnych przeciwwskazań lekarskich dotyczących uczestnictwa w/w zawodach i zgadzam się na hospitalizację w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych w celu wykonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia turnieju organizowanego przez GOKiS zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”(Dz.U.z 2002 r. nr 101, poz.926 z poóź. Zm.) Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mego wizerunku w ramach turnieju oraz publiczne jego wykorzystanie w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z realizowanym wydarzeniem sportowym. Zdjęcia wykonane podczas imprezy wykorzystane zostaną w sposób etyczny, m.in. w mediach oraz na stronach www.

 

 

 

 

…………………………………………….. ……………………………………………………

(podpis zawodnika) (podpis zawodnika)