Deklaracja dostępności

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo w Burkacie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BCK.

Data publikacji strony internetowej: 23 sierpnia 2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13 stycznia 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

–  Strona  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia:

– Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
– Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
– Zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
– Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Deklarację sporządzono dn. 22.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Świderska, biuro@bckburkat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +23 697 25 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek administracyjny Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo posiada dwa wejścia od strony ulicy. Wejście do budynku prowadzi przez jeden schodek.
  2. W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
  3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, windy, pochylni ani platform. Nad wejściem  i w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. Parking nie zawiera  miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
  6. W Bibliotece – Centrum Kultury nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym.