Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Biblioteka-Centrum Kultury Gminy Działdowo w Burkacie

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo w Burkacie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Biblioteka-Centrum Kultury Gminy Działdowo w Burkacie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • – Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Świderska.
 • E-mail: biuro@bckburkat.pl
 • Telefon: 23 697 25 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • E-mail: biuro@bckburkat.pl
 • Telefon: 23 697 25 43

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek administracyjny Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo posiada dwa wejścia od strony ulicy. Wejście do budynku prowadzi przez jeden schodek.
 2. W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, windy, pochylni ani platform. Nad wejściem  i w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Parking nie zawiera  miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
 6. W Bibliotece – Centrum Kultury nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym.