Program Działania Instytucji Kultury

Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo

 

I.Misja

Misją Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo jest dążenie do wysokiego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania zbiorów. Świadczenie usług informacyjnych z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy oraz praca kulturalno – oświatowa na rzecz społeczności lokalnej. Rozwój kultury, przekazywanie wartości  i umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Stworzenie dogodnych warunków dla dzieci, młodzieży i osób starszych do angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym. Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie kultury, sztuki i filmu. Dbanie o rozwój pracowników.

 

II.Wizja

Wizją Biblioteki – Centrum Kultury Giny Działdowo jest rozwój bibliotek poprzez zastosowanie różnych form pracy z czytelnikiem bez względu na wiek. Rozwijanie zainteresowań mieszkańców. Stanie się środkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury. Integracja środowiska lokalnego.

Biblioteka – Centrum, Kultury będzie animować działania kulturowo – społeczne, wszechstronnie edukować do aktywnego uczestnictwa w kulturze i zapewnić różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Wprowadzać nowe różnorodne projekty w swoim programie uwzględniać będziemy sprawdzone, dotychczasowe formy, wprowadzać nowe projekty, nowe technologie, uwzględniać mobilność działań artystycznych i wielość źródeł finansowania.  Dzięki temu staniemy się żywym centrum kulturalnym, w którym będzie pracował aktywny, kompetentny i kreatywny zespół ludzi. Budynki będą nowoczesne, wielofunkcyjne, pozbawione barier dla osób niepełnosprawnych, a jego wnętrza staną się przyjaznym miejscem spotkań i działań kulturalnych.

 

III.Cele

Naszym celem głównym jest wzmocnienie pozycji Biblioteki – Centrum Kultury                            w społeczności lokalnej.

Będziemy robić to poprzez:

Zakup i uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska.

Komputerowe opracowanie zbiorów.

Promowanie działań Biblioteki – Centrum Kultury na stronach internetowych biblioteki               i Gminy.

Rozwijanie sieci bibliotecznej.

Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza i sztuką.

Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami na terenie Gminy i Miasta Działdowo.

Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów.

Organizowanie wystaw artystycznych.

Organizowanie i wspieranie imprez  artystycznych i rozrywkowych.

Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań.

Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Prowadzenie form podnoszenia kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii.

Rozbudowa i modernizacja placówki.

Zakup nowoczesnego wyposażenia i technologii do placówek.

Szkolenia kadry.